تلفیق پردیس علوم و تحقیقات با واحد شاهرود

تلفیق پردیس علوم و تحقیقات شاهرود با واحد شاهرود

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، پردیس علوم و تحقیقات شاهرود  با واحد شاهرود تلفیق شده و واحد تجمیع شده تحت عنوان واحد شاهرود شناخته می شود. دانشجویان علوم و تحقیقات طبق رشته های تحصیلی خود از آغاز ترم جدید زیر نظر دانشکده های مرتبط در واحد قرار می گیرند. جزئیات این خبر را از سایت اصلی سازمان مرکزی پیگیری نمایید.

  • چهارشنبه 01 مرداد 1393
0 نظر

دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 . 07:49 .