برگزاری جلسات کرسی های آزاد اندیشی ماهیانه در دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسات کرسی های آزاد اندیشی ماهیانه در دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسات کرسی های آزاد اندیشی ماهیانه در دانشکده علوم انسانی از شهریور 1392 آغاز گردیده است و در سال تحصیلی جدید نیز ادامه خواهد یافت. این کرسی ها در دو بخش دانشجویی و اساتید برگزار می گردد. از عموم دانشجویان و اساتید محترم واحد تقاضا می شود در صورت تمایل به همکاری در برگزاری این کرسی ها و یا شرکت در کرسی ها به دفتر اندیشکده دانشگاه آزاد شاهرود که با همکاری شورای هم اندیشی اساتید واحد متولی امر برگزاری کرسی های آزاداندیشی می باشد مراجعه فرمایند. دفتر اندیشکده در ساختمان دانشکده علوم انسانی واقع است. امید است با همکاری شما دانشجویان و اساتید فرهیخته در برگزاری این کرسی ها رسالت خطیر دانشگاه ها در تحقق امر اندیشه ورزی و گفتگوی آزاد به شایستگی به انجام برسد.

  • سه شنبه 21 مرداد 1393
0 نظر

دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 . 07:43 .