دفاع اولین دانشجوی دكتری رشته حسابداری دانشگاه

حسین بخشی دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از رساله خود تحت عنوان «شناسایی و تحلیل موانع اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی و رتبه بندی آن ها به کمک تکنیک فازی (مطالعه موردی: در بخش اشخاص حقوقی و مشاغل)» دفاع نمود

به گزارش روابط