دفاع اولین دانشجوی دكتری رشته حسابداری دانشگاه

حسین بخشی دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از رساله خود تحت عنوان «شناسایی و تحلیل موانع اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی و رتبه بندی آن ها به کمک تکنیک فازی (مطالعه موردی: در بخش اشخاص حقوقی و مشاغل)» دفاع نمود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، حسین بخشی دانشجوي رشته حسابداری اين دانشگاه در روز یکشنبه 16 دي ماه سال جاري از رساله خود تحت عنوان « شناسایی و تحلیل موانع اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی و رتبه بندی آن ها به کمک تکنیک فازی (مطالعه موردی: در بخش اشخاص حقوقی و مشاغل)» به راهنمايی دكتر محمدرضا عبدلی دانشيار دانشكده علوم انسانی دفاع نمود.

اين رساله بر اساس نظر داوران دكتر فرهاد دهدار، مجتبی میرلوحی، دکتر خسرو فغانی، دکتر مهدی صفری و دکتر محمدرضا شوروزی به كسب درجه عالی نائل گرديد.

در اين رساله روش شناسی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. بدین صورت که در مرحله کیفی تعداد 20 نفر از متخصصان امور مالیاتی مشارکت داشتند که در دو بخش ارزیابی انتقادی که اقدام به تعیین مولفه ها بر اساس تحقیقات گذشته نمودند سپس به منظور مرتب نمودن مولفه های شناسایی شده در بخش تحلیل دلفی اقدام به تایید یا حذف شاخص ها به منظور برازش معیارهای تاثیرگذار بر اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی نمودند.

لازم به ذكر است چاپ یک مقاله علمی پژوهشی از جمله دستاوردهای پژوهش فوق می باشد.

  • پنجشنبه 27 دي 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 18 تير 1399 . 05:25 .