مراحل تقاضای اشتغال به تحصیل

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم می رساند

مراحل تقاضای اشتغال به تحصیل به شرح ذیل می باشد:

 

1.تقاضای اینترنتی در سایت دانشجویی وکامل نمودن کلیه فیلدها

 

2.درصورت داشتن پیغام مالی مراجعه به امور شهریه  ( ساختمان اداری طبقه همکف)

 

3. دریافت گواهی مربوطه ازکارشناس گروه ، 2 روز بعد از ثبت تقاضای اینترنتی

 

4. مراجعه به دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی ( طبقه اول دانشکده) جهت امضای گواهی

 

تبصره1:درصورت  تقاضای اشتغال به تحصیل به  مقصد راهنمایی و رانندگی جهت امضا به دفتر معاونت آموزش ( ساختمان اداری طبقه اول ) مراجعه نمایید.

 

5. مراجعه به دبیرخانه جهت مهرنمودن گواهی( ساختمان اداری طبقه اول)

 

تبصره2: صدورگواهی اشتغال به مقصد  دادگستری امکان پذیر نمی باشد.

 

تبصره3: صدورگواهی اشتغال به مقصد  وزارت امور خارجه ، سفارتخانه ها، دارالترجمه ها با مراجعه حضوری به کارشناس گروه و اخذ فرمهای مربوطه صورت می گیرد.

 

 قابل ذکر است که صدور گواهی مذکور به هیچ عنوان خارج از روند اعلام شده صورت نمی گیرد.                                      

 

                     آموزش دانشکده

  • چهارشنبه 26 شهريور 1393