جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394.gif

نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

 

 

جدول زمان بندي ثبت نام شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

 

 

رشته تحصيلي

انتخاب واحد

شروع كلاسها

حذف و اضافه

پايان کلاسها

شروع امتحانات

كليه رشته ها

21/06/94

لغايت

25/06/94

28/06/94

04/07/94

لغايت

06/07/94

17/10/94

19/10/94

لغايت

01 /11/94

 

 

توضيحات :

  1. هردانشجو موظف است شخصاً بصورت اینترنتی جهت انتخاب واحد در تاریخ های يادشده اقدام نماید.

2) مسئوليت  عدم رعايت پيش نياز دروس  به عهده دانشجو ميباشد.

3) دانشجويان مشروط حق انتخاب بيشتراز 14 واحد را ندارند.

4) پس از انقضاي مهلت ثبت نام، انتخاب واحد به هيچ وجه انجام نخواهد شد.

 

                                                                                              آموزش دانشکده94/5/28

 

  • پنجشنبه 11 دي 1393