زمان برگزاری امتحان جامع اردیبهشت ماه 1396 دانشجویان دکتری

زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در مورخ 26 (سه شنبه) و 26 (چهارشنبه) اردیبهشت ماه 1396 می‌باشد.

زمان برگزاری امتحان جامع اردیبهشت ماه 1396 دانشجویان دکتری

 

زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در مورخ 26 (سه شنبه) و 27 (چهارشنبه) اردیبهشت ماه 1396 خواهد بود.

  • يکشنبه 25 مهر 1395