به نام خدا

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، در راستای خط مشی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه کمی و کیفی بنیادهای تحقیقاتی کشور و با هدف تربیت نیروی متخصص، کارآمد و موثر در حوزه‌های علوم انسانی، در سال 1389 به صورت رسمی از سوی شورای گسترش آموزش عالی کشور مصوب شد.

دانشکده علوم انسانی در حال حاضر دارای:

  هشت (8) رشته- گرایش در مقطع دکترای تخصصی،

هفده (17) گرایش در مقطع کارشناسی ارشد،

  نه (9) گرایش در مقطع کارشناسی،

دو (2) رشته در مقطع کاردانی می باشد.

گروه های تخصصی شامل : روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، فلسفه هنر، روابط بین الملل، تاریخ، تربيت بدنی، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، علوم قضایی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان شناسی و گروه معارف اسلامی است.

این دانشکده برای تحقق اهداف آموزشی بيش از  50 عضو هیات علمی تمام وقت برخوردار است و تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشکده نیز  حدود 4200 نفر است

 

 

جدول رشته ها ی دانشکده علوم انسانی با ذکر مقطع

ردیف

مقطع

نام رشته

توضیحات

1

دکترای تخصصی

فلسفه هنر

 

2

دکترای تخصصی

تربیت بدنی

3

دکترای تخصصی

حسابداری

 

4

دکترای تخصصی

روان شناسی عمومی

 

5

دکترای تخصصی

روابط بین الملل

 

6

دکترای تخصصی

علوم سیاسی

 

7

دکترای تخصصی

زبان شناسی  همگانی

 

8

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

 

1

کارشناسی ارشد

روان شناسی بالینی

 

2

//

روان شناسی عمومی

 

3

//

حسابداری

 

4

//

آموزش زبان انگلیسی

 

5

//

حقوق جزاو جرم شناسی

 

6

//

حقوق خصوصی

 

7

//

زبان شناسی  همگانی

 

8

//

مدیریت ورزشی (بدون گرایش)

 

9

//

مدیریت ورزشی (گرایش بازاریابی)

 

10

//

فیزیولوژی ورزشی (گرایش تغذیه)

 

11

//

فیزیولوژی ورزشی (گرایش کاربردی)

 
12

//

تاریخ- ایران باستان  
13

//

تاریخ- عمومی جهان

 
14

//

تاریخ- تاریخ اسلام

 
15

//

تاریخ- آسیای مرکزی

 

16

//

تاریخ

 

17

//

تاریخ- ایران اسلامی

 

1

کارشناسی

حسابداری- حسابرسی

 

2

//

حسابداری- دولتی

 

3

//

حسابداری

پیوسته- نا پیوسته

4

//

مدیریت دولتی

 

5

//

مدیریت بازرگانی

پیوسته- نا پیوسته

6

//

علوم سیاسی

 

7

//

علوم قضایی

 

8

//

حقوق

 

9

//

تربیت بدنی

پیوسته- نا پیوسته

1

کاردانی

حسابداری

پیوسته- نا پیوسته

2

کاردانی

تربیت بدنی

پیوسته