رشته های کاردانی دانشکده علوم انسانی

 

  1. کاردانی مدیریت - گرایش مدیریت بازرگانی
  2. کاردانی حسابداری
  3. کاردانی حسابداری- علمی کاربردی حسابداری
  4. کاردانی تربیت بدنی
  5. کاردانی آموزش زبان انگلیسی
  6. کاردانی زبان و ادبیات فارسی
Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.