رشته های کارشناسی دانشکده علوم انسانی

 

 1. کارشناسی حقوق
 2. کارشناسی علوم قضایی
 3. کارشناسی روانشناسی
 4. کارشناسی مدیریت - بازرگانی
 5. کارشناسی مدیریت - دولتی
 6. کارشناسی حسابداری- حسابداری دولتی
 7. کارشناسی حسابداری- حسابداری مالیاتی
 8. کارشناسی حسابداری- حسابرسی
 9. کارشناسی حسابداری
 10. کارشناسی تاریخ-دبیری تاریخ
 11. کارشناسی تاریخ - آزاد
 12. کارشناسی تربیت بدنی - گرایش مدیریت ورزشی
 13. کارشناسی تربیت بدنی - گرایش علوم ورزشی
 14. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
 15. کارشناسی علوم سیاسی

 

Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.