رشته های کارشناسی ناپیوسته دایر در دانشکده علوم انسانی

 

کاردانی به کارشناسی

  1. کارشناسی ناپیوسته مدیریت - مدیریت بازرگانی
  2. کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی حسابداری
  3. کارشناسی ناپیوسته حسابداری
  4. کارشناسی ناپیوسته تریبیت بدنی - مدیریت ورزشی
  5. کارشناسی ناپیوسته  مدیریت دولتی

 

 رشته های کارشناسی ناپیوسته در حال تصویب

  1. کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
  2. ...
Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.