رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی:

 

 1. کارشناسی ارشد  مدیریت - گرایش مدیریت نیروی انسانی

 2. کارشناسی ارشد  مدیریت - گرایش مدیریت تحول

 3. کارشناسی ارشد  مدیریت - گرایش مدیریت استراتژیک

 4. کارشناسی ارشد  مدیریت - گرایش مدیریت مالی دولتی

 5. کارشناسی ارشد  مدیریت صنعتی - گرایش مالی

 6. کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 7. کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

 8. کارشناسی ارشد  حسابداری

 9. کارشناسی ارشد حقوق - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 10. کارشناسی ارشد حقوق - حقوق خصوصی

 11. کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

 12. کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

 13. کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

 14. کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

 15. کارشناسی ارشد تربیت بدنی - گرایش مدیریت ورزشی

 16. کارشناسی ارشد تربیت بدنی - گرایش فیزیولوژی

 17. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش تاریخ ایران باستان

 18. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش تاریخ اسلام

 19. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش تاریخ ایران اسلامی

 20. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش تاریخ عمومی جهان

 21. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش تاریخ آسیای میانه و قفقاز

 22. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش خلیج فارس

 23. کارشناسی ارشد تاریخ - گرایش نسخه شناسی و مدارک آرشیوی

رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته در دست اقدام که به زودی تصویب خواهند شد:

 1. کارشناسی ارشد حسابداری - گرایش حسابرسی

 2. کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)

 3. کارشناسی ارشد عرفان امام خمینی(ره)

 4. کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 5. ...