اعضای هیات علمی گروه تاریخ ( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

1-احمد اشرفی

 

تحصیلات: دکترای تاریخ

پست الکترونیک:

a_ashrafi12@yahoo.com

تلفن:  02332394530

زمینه تخصصی: تاریخ اسلام

سمت: مدیر گروه

رزومه

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

2-محمدنبی سلیم

 

تحصیلات: دکترا ی  تاریخ

پست الکترونیک:

Genos1967@gmail.com

 

زمینه تخصصی: تاریخ معاصر ایران

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

3-حسن شادپور

 

تحصیلات: دکترای تاریخ

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: تاریخ ایران اسلامی- تاریخ اسلام

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

4-محمدعلی علیزاده

 

 

تحصیلات: دکترای تخصصی

پست الکترونیک:

 

 

زمینه تخصصی: تاریخ عمومی جهان- تاریخ معاصر

 

رزومه:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

4-میرزا محمد حسنی

 

تحصیلات: دکترای تاریخ ایران باستان

 

پست الکترونیک:

mohamadhassani68@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: تاریخ ایران باستان

 

رزومه:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

5-محمدرضا بابایی

 

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: تاریخ اسلام

 

رزومه:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

6-محبوبه اسماعیلی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ

 

پست الکترونیک:

 

 

زمینه تخصصی: تاریخ اسلام

 

رزومه: