اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

 

 

 

 

1-باقر مرسل

مدیر گروه تربیت بدنی تمام مقاطع
تلفن: 09120978505

 

تحصیلات: دکترای تربیت بدنی-مدیریت ورزشی

 

پست الکترونیک:  bagher_morsal@yahoo.com-       morsal1361@gmail.com

 

زمینه تخصصی:

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

2- سیدجواد ضیاء الحق

 

تحصیلات: دکترای تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

 

 

تلفن:

سمت: مدیر گروه تمام مقاطع

 

پست الکترونیک: javadzia@gmail.com

 

زمینه تخصصی: 

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

3-سمیه رجبی

 

تحصیلات: دانشجوی دکتری فیزیولوژی- بیوشیمی

 

پست الکترونیک: rajabi_66_s@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: 

 

رزومه:

 
 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

4-سید مصطفی طیبی ثانی

 

تحصیلات: دکترای تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

 

پست الکترونیک:tayebisani@gmail.com

 

زمینه تخصصی: 

 

رزومه:

                            

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

5-علی فهیمی نژاد

سمت:

ریاست دانشکده علوم انسانی (از سال 1394)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

تحصیلات:

دکترای تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی در علوم ورزشی

 

پست الکترونیک: 

afahimi77@gmail.com

 

زمینه تخصصی:

مدیریت راهبردی و بازاریابی ورزشی

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&