اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

 

 

 

1-سیدجواد ضیاء الحق

 

تحصیلات: دکترای تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

 

 

تلفن: 02332394530  داخلی 318

 

سمت: مدیر گروه تمام مقاطع

 

 

 

پست الکترونیک: javadzia@gmail.com

 

زمینه تخصصی: 

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

2- باقر مرسل

 

تحصیلات: دکترای تربیت بدنی-مدیریت ورزشی

 

پست الکترونیک:  bagher_morsal@yahoo.com-       morsal1361@gmail.com

 

زمینه تخصصی:

 

 

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

3-سمیه رجبی

 

تحصیلات: دانشجوی دکتری فیزیولوژی- بیوشیمی

 

پست الکترونیک: rajabi_66_s@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: 

 

رزومه:

 
 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

4-سید مصطفی طیبی ثانی

 

تحصیلات: دکترای تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

 

پست الکترونیک:tayebisani@gmail.com

 

زمینه تخصصی: 

 

رزومه:

                            

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&