اعضای هیات علمی گروه حقوق

 

 

حسین قربانیان

 

تحصیلات: دکترای حقوق

 

پست الکترونیک

 

سمت: مدیر گروه (کارشناسی و ارشد حقوق بین الملل)

زمینه تخصصی: حقوق خصوصی

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

غلامرضا عبدلی

 

تحصیلات: دکترای حقوق و قضاي اسلامي

 

پست الکترونیک:

سمت: مدیرگروه ارشد حقوق جزا و خصوصی

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

مرضیه قبادی

 

تحصیلات: دکترای حقوق

 

پست الکترونیک

 

ha.ghanbari@yahoo.com

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&