اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

علی محمد رحیمی

 

تحصیلات:  دکترای ادبیات فارسی

 

پست الکترونیک:

 

سمت: مدیر گروه دروس فارسی

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

بهمن مدیری

 

تحصیلات: دانشجوی دکترای ادبیات

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: ادبیات فارسی

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

لیدا بیرانوند

 

تحصیلات: دانشجوی دکترای ادبیات

 

پست الکترونیک

 

زمینه تخصصی: ادبیات فارسی