اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی

 

 

 

شهروز شریعتی

 

تحصیلات: دکترای علوم سیاسی

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: علوم سیاسی

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&