اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی

 

 

 

شهروز شریعتی

 

تحصیلات: دکترای علوم سیاسی

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: علوم سیاسی

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

احسان رازانی

 

تحصیلات: دانشجوی دکترا

 

پست الکترونیک:

ehsan_razani@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: روابط ایران و چین

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

محمدفاضل صدری

 

 

تحصیلات: دانشجوی دکترا

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: علوم سیاسی