کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی

خانم زهره کمیاب

 

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ

پست الکترونیک:

سمت:  رییس آموزش و پژوهش دانشکده علوم انسانی و کارشناس گروه امور تربیتی- آموزش ابتدایی

 

تلفن مستقیم :02332394540  یا        داخلی 302

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

آقای مهندس علیرضا آخوندی

 

تحصیلات: لیسانس

پست الکترونیک:

سمت: کارشناس آموزشی گروه حقوق و تربیت بدنی

 

تلفن: 02332394530   داخلی 203

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

آقای سید جواد حسینی

 

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزش و برنامه ریز دفتر اساتید دانشکده

 

تلفن: 02332394322  الی 32    داخلی 298

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

خانم فاطمه والی نژاد

 

تحصیلات: 

پست الکترونیک:

سمت: کارشناس آموزشی گروه های دکترای  تخصصی  و ارشد  تربیت بدنی، تاریخ، زبان شناسی، مترجمی زبان، حقوق.

 

تلفن: 02332394530  داخلی 238

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

خانم فاطمه عجمی

 

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

پست الکترونیک:Fajami67@yahoo..com

سمت: کارشناس آموزش گروه های ارشد حسابداری، روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی

 

تلفن: 02332394530  داخلی   203

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

خانم افسانه عجم

 

تحصیلات:فوق  لیسانس

پست الکترونیک:

سمت: کارشناس گروه کارشناسی حسابداری و مدیریت

 

تلفن: 02332394530- داخلی203

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&