دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی جهت اطلاع و دریافت کلیه بخشنامه های پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

 

کلیه بخش نامه های پژوهشی سازمان مرکزی

Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.