دانشجویان گرامی

همانطور که مستحضرید تاکنون جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های دانشکده علوم انسانی از طریق وبلاگ دفتر پژوهش دانشکده علوم انسانی به آگاهی شما عزیزان رسانده می شد تا در صورت تمایل در این جلسات شرکت فرمایید، با توجه به راه اندازی سایت دانشکده علوم انسانی از این پس زمان و مکان برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان از طریق سایت دانشکده و همین صفحه اطلاع رسانی می گردد.

 

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

 

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته:

نام دانشجو:

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

تاریخ دفاع:

ساعت دفاع:

محل جلسه: دانشکده علوم انسانی - اتاق

--------------------------------------------------------------------------------------