به نام خدا

جهت آگاهی اساتید، دانشجویان و سایر مراجعه کنندگان محترم از موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی که تاکنون به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و یا مورد دفاع قرار گرفته است و همچنین پیشگیری از انتخاب موضوعات تکراری و مشابه،  سایت دانشکده علوم انسانی درصدد است تا از طریق همین صفحه به زودی کلیه موضوعات مصوب و دفاع شده پایان نامه های دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد دانشکده را اطلاع رسانی نماید.
 

Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.