شماره تلفن ها و سایر راه های ارتباطی مسئوولین دانشکده علوم انسانی

 

1-دکترعلی فهیمی نژاد............ریاست دانشکده..........خط مستقیم         02332394320----یا داخلی 305

2- خانم  زهره کمیاب........رییس آموزش و پژوهش دانشکده .........    02332394540    یا داخلی  303

3- جناب آقای حسین مهرگان ............مسئول امور پایان نامه ها ........خط مستقیم 32394322-023         یا داخلی 304

4-جناب آقای سید جوادحسینی.......مسئول دفتر اساتید دانشکده...........  خط مستقیم  32394540-023 یا  داخلی  298

کارشناسان گروه های آموزشی دانشکده.................     02332394530 الی 32  داخلی   203

5- کارشناس گروه معارف اسلامی و زبان فارسی و زبان انگلیسی.......      32390216-023- یا داخلی   238

6- کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی و روانشناسی بالینی و کارشناسی حسابداری........  02332394530 الی 32  داخلی  203

7- سرکار خانم فاطمه عجمی......... کارشناس گروه های ارشد حسابداری و روانشناسی عمومی..... 02332394530 الی 32  داخلی  203

8- کارشناس گروه های ارشد مدیریت دولتی-اجرایی- صنعتی-بازرگانی............... 02332394530 الی 32  داخلی  203یا 299

9- کارشناس گروه های کارشناسی تربیت بدنی و حقوق ........ 02332394530 الی 32  داخلی  203

10-سرکار خانم اسماعیلی..... کارشناس  گروه های ارشد حقوق و زبان انگلیسی و تاریخ  ........ 02332394530 الی 32  داخلی  203

11-جناب  آقای حمید عبداللهیان............مسئول امور بایگانی...............................................02332394530 داخلی  328

12-جناب آقای هادی سمیعی......................مسئول امور خدمات

13- جناب آقای ماشاء ا.شفاعلی..................مسئول امور خدمات

 

 

آدرس پستی دانشکده:

شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- دانشکده علوم انسانی

 

آدرس پست الکترونیکی کلیه مسئولین، مدیران گروه ها و اساتید دانشکده را از قسمت های مرتبط در سایت دانشکده دریافت فرمایید.