شماره تلفن ها و سایر راه های ارتباطی مسئوولین دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

دکترعلی فهیمی نژاد

رییس دانشکده

305

32397960

فرشته باطنی

رییس آموزش و پژوهش دانشکده

230

 

فاطمه والی نژاد

کارشناس گروه روانشناسی، تربیت بدنی، تاریخ و روابط

299

 

سید محمدرضا موسوی

کارشناس گروه مدیریت و آموزش ابتدایی

219

 

افسانه عجم

کارشناس گروه حسابداری، زبان شناسی و فلسفه هنر

299

 

مهسا بابایی

کارشناس گروه حقوق و تمام رشته های علوم پایه

230

 

حمید عبدالهیان

کارشناس بایگانی آموزش

251

 

مجید صاحبی

کارشناس بایگانی آموزش

251

 

رضا بابامحمدی

کارشناس بایگانی آموزش

251

 

حسین مهرگان

مسئول امور پایان نامه ها دانشکده

304

32394289

مجتبی اسماعیلی

کارشناس امور پایان نامه ها

304

 

مریم یاری

کارشناس امور پایان نامه ها

304

 

سیدجواد حسینی

کارشناس دفتر اساتید علوم انسانی

227

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

پست الکترونیک

دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار

مدیر گروه معارف اسلامی

 

32390216

a.koohsar@yahoo.com

دکتر احمد اشرفی

مدیر گروه تاریخ، روابط بین الملل و علوم سیاسی

 

 

a.ashrafi1343@yahoo.com

دکتر باقر مرسل

مدیر گروه تربیت بدنی

 

 

morsal1361@gmail.com

دکتر محبوبه طاهر

مدیر گروه روانشناسی

 

 

mahboobe.taher@yahoo.com

دکتر عسل عظیمیان

مدیر گروه حقوق

 

 

avocate.ir@gmail.com

دکتر علی محمد رحیمی

مدیر گروه ادبیات فارسی و آموزش ابتدایی

 

 

alirahimi3841@gmail.com

دکتر علی راستگو

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی همگانی

 

 

 

ali.rastgou@yahoo.com

 دکتر مریم شهری

مدیر گروه حسابداری

 

 

shahri_rh17@yahoo.com

دکتر حسن واحدی

مدیر گروه مدیریت

 

 

h.vahedi1960@gmail.com

دکتر مهدی نکویی

مدیر گروه شیمی و بیوشیمی

307

 

m_nekoei1356@yahoo.com

دکتر جواد اسماعیلی

مدیر گروه ریاضی

   

jesmaeili@iau-shahrood.ac.ir

 

آدرس پستی دانشکده:

شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- دانشکده علوم انسانی- کدپستی: 43189-36199

 

آدرس پست الکترونیکی کلیه مسئولین و اساتید دانشکده را از قسمت های مرتبط در سایت دانشکده دریافت فرمایید.