ریاست دانشکده

 

جواد اسماعیلی

دکتری ریاضی کاربردی گرایش کنترل از دانشگاه صنعتی شاهرود

jesmaeilibastam@gmail.com

شماره تماس مستقیم و فکس:   

          32397960- 023

شماره تماس داخلی:   

                              305

 

 

-----------------------------------------------------

 

روسای پیشین دانشکده

 

علی فهیمی نژاد

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

afahimi77@yahoo.com

رزومه:

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

علی رضوانی

دکترای معارف اسلامی: اخلاق و عرفان اسلامی

alirezvani2200@yahoo.com

 

 

رزومه:

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

ابوالقاسم پیاده کوهسار

 

دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان

پست الکترونیک:

 a.koohsar@yahoo.com

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

دکتر شهروز شریعتی

 

دکترای علوم سیاسی