ریاست دانشکده

 

جواد اسماعیلی

دکتری ریاضی کاربردی گرایش کنترل از دانشگاه صنعتی شاهرود

jesmaeilibastam@gmail.com

شماره تماس مستقیم و فکس:   

          32397960- 023

شماره تماس داخلی:   

                              305

 

 

-----------------------------------------------------

 

روسای پیشین دانشکده

 

علی فهیمی نژاد

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

afahimi77@yahoo.com

رزومه:

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

علی رضوانی

دکترای معارف اسلامی: اخلاق و عرفان اسلامی