ریاست دانشکده

 

علی فهیمی نژاد

دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

afahimi77@gmail.com

شماره تماس مستقیم و فکس      :    

          32397960- 023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

ریاست پیشین دانشکده

 

علی رضوانی

دکترای معارف اسلامی: اخلاق و عرفان اسلامی

alirezvani2200@yahoo.com

 

 

رزومه:

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

ابوالقاسم پیاده کوهسار

 

دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان

پست الکترونیک:

 a.koohsar@yahoo.com

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

دکتر شهروز شریعتی

 

دکترای علوم سیاسی

 

 

 

 

پیوند ها مفید