ریاست آموزش دانشکده

 

 

 

ساناز حاج حسنی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

پست الکترونیک:

s_h_1981@yahoo.com

تلفن:

023-32394530-32        داخلی 301