اعضای هیات علمی گروه حسابداری

 

کارشناسی

 

 

1-مهدی اسکندری

 

تحصیلات:  حسابداری

 

سمت: مدیر گروه

 

تلفن: 02332394530   داخلی: 297

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: حسابداری

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2-امید امری

 

تحصیلات: دانشجوی دکتری حسابداری

 

پست الکترونیک:

accdepart777@gmail.com

 

 

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

3-محمود احمدی

 

تحصیلات: دانشجوی دکتری

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی:
 

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

4-محسن سیف هاشمی

 

تحصیلات: دانشجوی دکترای حسابداری

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: اقتصاد و انرژی

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

5-کمال غنایی:

دانشجوي دکتري حسابداري علوم و تحقيقات

زمینه تخصصی:

 

رزومه:

 

 

 

 

 

 

 

Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.