اعضای هیات علمی گروه حسابداری

دکتری و کارشناسی ارشد

 

محمدرضا عبدلی

 

تحصیلات: دکترای حسابداری

 

 

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری

 

رتبه دانشگاهی:  دانشیار

 

 

پست الکترونیک:

admin@mra830.com

زمینه تخصصی:

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

فرهاد دهدار

 

تحصیلات: دکترای حسابداری

 

پست الکترونیک

f.dehdar1971@Gmail.com

زمینه تخصصی: حسابداري مديريت و مديريت مالي و بازار سرمايه

 

رزومه:

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری