اعضای هیات علمی گروه مدیریت

کارشناسی

 

1-سید حسین حسینی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

پست الکترونیک:

 

سمت: مدیر گروه

 

تلفن:02332394530  داخلی 327

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

2-حسن واحدی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

 

پست الکترونیک:

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3-علی پورکاظمی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

 

پست الکترونیک:

 

رزومه:

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&