رشته های مقطع دکترای تخصصی دانشکده علوم انسانی

 

 

  1. دکترای تخصصی رشته حسابداری-حسابداری
  2. دکترای تخصصی رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی
  3. دکترای تخصصی رشته روانشناسی - عمومی
  4. دکترای تخصصی رشته زبانشناسی همگانی
  5. دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی - مسائل ایران
  6. دکترای تخصصی رشته روابط بین الملل
  7. دکترای تخصصی رشته فلسفه هنر
  8. دکترای تخصصی رشته تاریخ اسلام
Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.