برنامه حضور مدیر گروه حسابداری - نیمسال اول  96-1395

دکتر امید امری

 

                    ساعت

      روز  

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

حضور در دفتر گروه

حضور دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

 

 

 

یکشنبه

حضور در دفتر گروه

حضور دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

 

کلاس

کلاس

دوشنبه

حضور در دفتر گروه

حضور دفتر گروه

 

 

کلاس

کلاس

سه شنبه

کلاس

ساعت فرهنگی

کلاس

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

کلاس (هفته های فرد)

 

accdepart777@gmail.com

Widget:5089 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.