برنامه حضور مدیر گروه فلسفه هنر- نیمسال اول  96-1395

دکتر آرش اقبال

 

 

               ایام هفته

 

8-10

 

10-12

 

12-14

 

14-16

 

16-18

 

 

18-20

شنبه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

یکشنبه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

دوشنبه

-

-

-

-

-

-

سه شنبه

-

-

-

-

-

-

چهارشنبه

-

-

-

-

-

-

 

 

arasheghbal839@gmail.com