باسمه تعالی

                                                                      ساعات حضور و تدریس مدیر گروه ادبیات فارسی و آموزش ابتدائی (ترم اول 96-97)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

16-14

18-16

شنبه

 

ساعت 11دفتر گروه

303

303

303

یک شنبه

 

303

303

303

 

دو شنبه

 

303

303

303

 

سه شنبه

 

نشست هم اندیشی

303

تا ساعت 15.30دفتر گروه

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه

313

313

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

             
 

                                                                                 پست الکترونیک: alirahimi3841@gmail.com

                                                                        تلفن تماس:                                (یا 32394530 -023 داخلی .........)