برنامه حضور مدیر گروه آموزش ابتدایی- نیمسال اول  96-1395

دکتر محسن بوجاری

 

               ایام هفته

 

8-10

 

10-12

 

12-14

 

14-16

 

16-18

 

 

18-20

شنبه

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

-

-

یکشنبه

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

-

-

دوشنبه

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی

 

-

سه شنبه

آمار کاربردی

دانشکده علوم پزشکی

دفتر برنامه‌ریزی

دفترگروه

دانشکده علوم انسانی

آموزش ریاضی دوره ابتدایی

دانشکده علوم انسانی

 

-

چهارشنبه

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) علوم پایه

دفترگروه

 دانشکده علوم انسانی

دفترگروه

دانشکده علوم انسانی

-

-

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

جمعه

-

-

-

-

-

-

 

توضیحات:

1- دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد در طبقه چهارم ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه های برق واقع شده است. شماره داخلی دفتر 359 می باشد.

2-  دفتر گروه آموزش ابتدایی در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی می باشد.