برنامه حضور مدیر گروه آموزش ابتدایی- نیمسال اول  97-1396

دکتر علی محمد رحیمی

 

               ایام هفته

 

8-10

 

10-12

 

12-14

 

14-16

 

16-18

 

 

18-20

شنبه

       

-

-

یکشنبه

       

-

-

دوشنبه

       

 

-

سه شنبه

       

 

-

چهارشنبه

       

-

-

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

جمعه

-

-

-

-

-

-

 

توضیحات:

1- دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد در طبقه چهارم ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه های برق واقع شده است. شماره داخلی دفتر 359 می باشد.

2-  دفتر گروه آموزش ابتدایی در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی می باشد.

Widget:5080 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.