برنامه حضور مدیر گروه ادبیات فارسی- نیمسال اول  96-1395

دکتر علی محمد رحیمی

 

               ایام هفته

 

8-10

 

10-12

 

12-14

 

14-16

 

16-18

 

 

18-20

شنبه

-

حضوردرگروه

هفته فرد علوم انسانی

هفته زوج علوم پایه

-

-

-

-

یکشنبه

حضوردرگروه

حضوردرگروه

علوم پایه 303

-

-

-

-

دوشنبه

-

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

-

سه شنبه

-

حضوردرگروه

علوم انسانی

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

-

چهارشنبه

-

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

حضوردرگروه

علوم پایه 303

-

-

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

جمعه

-

-

-

-

-

-

 

 

alirahimi3841@gmail.com

Widget:5080 has error: Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.